"לך
633,336האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
133,786מנוייםהצטרף כמנוי