"לך
636,378האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
120,316מנוייםהצטרף כמנוי