"לך
633,161האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
134,546מנוייםהצטרף כמנוי