"לך
633,154האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
134,614מנוייםהצטרף כמנוי