"לך
635,206האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
123,995מנוייםהצטרף כמנוי