"לך
635,432האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
123,345מנוייםהצטרף כמנוי