"לך
636,505האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
120,214מנוייםהצטרף כמנוי