"לך
633,151האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
134,634מנוייםהצטרף כמנוי