"לך
635,157האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
124,033מנוייםהצטרף כמנוי