"לך
634,696האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
126,572מנוייםהצטרף כמנוי