לך logos bible software
648,074האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
68,156מנוייםהצטרף כמנוי