לך logos bible software
643,413האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
85,854מנוייםהצטרף כמנוי