לך logos bible software
646,230האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
74,559מנוייםהצטרף כמנוי