665,449האוהדיםכמו
9,879חסידיובצע
6,258חסידיובצע
53,158מנוייםהצטרף כמנוי