"לך
634,493האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
127,275מנוייםהצטרף כמנוי