לך logos bible software
641,493האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
95,735מנוייםהצטרף כמנוי