לך logos bible software
648,549האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
67,532מנוייםהצטרף כמנוי