לך logos bible software
650,846האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,279חסידיובצע
65,742מנוייםהצטרף כמנוי