665,677האוהדיםכמו
9,879חסידיובצע
6,255חסידיובצע
53,124מנוייםהצטרף כמנוי