לך logos bible software
650,198האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,278חסידיובצע
66,199מנוייםהצטרף כמנוי