לך logos bible software
646,510האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
73,308מנוייםהצטרף כמנוי