"לך
635,031האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
124,924מנוייםהצטרף כמנוי