"לך
634,307האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
128,197מנוייםהצטרף כמנוי