לך logos bible software
643,432האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
85,775מנוייםהצטרף כמנוי