לך logos bible software
648,078האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
68,135מנוייםהצטרף כמנוי