"לך
635,032האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
124,678מנוייםהצטרף כמנוי