"לך
633,150האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
134,645מנוייםהצטרף כמנוי