לך logos bible software
641,483האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
95,841מנוייםהצטרף כמנוי